Przejdź do treści

Pomoc

Moje dane

W pozycji menu możesz zapoznać się z zapisanymi w systemie danymi takimi jak:

 • imię i nazwisko
 • PESEL
 • skrytka ePUAP
 • drugie imię
 • e-mail
 • data urodzenia
 • numer dowodu osobistego
 • NIP
 • adres zamieszkania
 • adres korespondencyjny
 • numer telefonu
 • imię matki
 • imię ojca
 • nazwisko rodowe
 • nr telefonu stacjonarnego
 • nr telefonu komórkowego
 • numer konta bankowego

Przy zaznaczeniu opcji dotyczących wypełnienia danych dla firmy, dane te również będą możliwe do wprowadzenia.

W zakładce tej istnieje także opcja utworzenia hasła dostępowego do logowania standardowego do portalu, a także zmiany tego hasła. Dane możesz modyfikować i zapisywać w celu uzupełnienia automatycznie danych w wysyłanych formularzach.

W zakładce Oświadczenia

można sprawdzić stan aktualnie zaakceptowanych oświadczeń , oraz przejść do ich edycji wybierając 


Ułatwienia dostępu:

Logotypy projektów
Projekt ”E-urząd w Urzędzie Gminy Stare Juchy” jest współfinansowany w ramach Osi Priorytetowej 3 – „Cyfrowy Region”, Działania 03.01.00 – „Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego