Przejdź do treści

e-Usługi

1
Podatek rolny
IR-1-2020-fb / DR-1-2020-fb
Chcę wypełnić formularz jako:
2
Podatek leśny
IL-1-2020-fb / DL-1-2020-fb
Chcę wypełnić formularz jako:
3
Podatek od nieruchomości
IN-1-2020-fb / DN-1-2020-fb
Chcę wypełnić formularz jako:
4
DT-1 DEKLARACJA NA PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH
DT-1
Nazwa komórki organizacyjnej Urząd Gminy Stare Juchy
Kogo dotyczy Osoby fizyczne, osoby prawne będące właścicielami (współwłaścicielami) środków transportowych oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, na które środek transportowy jest zarejestrowany.
Podstawy prawne 1. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 900 ze zm.). 2. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych ( Dz. U. 2018 r. poz. 1445 ze zm.) 3. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek od środków transportowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 2436) 4. Uchwała Rady Gminy Stare Juchy w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
Wymagane dokumenty 1. Deklaracja na podatek od środków transportowych (DT-1) wraz z załącznikami (DT-1/A), 2. Umowa kupna – sprzedaży pojazdu lub faktura zakupu lub sprzedaży pojazdu 3. Kserokopia dowodu rejestracyjnego.
Opłaty Brak opłat
Numer konta 21933100040010010002600117
Tryb odwoławczy Tryb odwoławczy występuje tylko w sytuacji, kiedy została wydana decyzja o wysokości zobowiązania. Od decyzji służy stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie za pośrednictwem Wójta Gminy Stare Juchy w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.
Uwagi III. MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW 1. Stanowisko ds. obsługi podatków i opłat lokalnych, Stare Juchy, Plac 500-lecia 4, pok. 8 (II piętro). 2. Sekretariat Urzędu Gminy Stare Juchy, Plac 500-lecia 4, pok. 5 (I piętro), Deklaracja na podatek od środków transportowych DT-1 wraz z załącznikami może być przesłana drogą elektroniczną na adres: - /qk25ra26bj/SkrytkaESP - Elektroniczna Skrzynka Podawcza Urzędu Gminy Stare Juchy na Elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej (ePUAP), - portal e-urząd Gminy Stare Juchy V. TERMIN I SPOSÓB ZAŁATWIENIA Deklarację na podatek od środków transportowych należy złożyć do 15 lutego roku podatkowego lub 14 dni od daty powodującej powstanie bądź wygaśnięcie obowiązku podatkowego. VIII. INNE INFORMACJE (UZUPEŁNIAJĄCE) Wpłat podatku należy dokonać na rachunek bankowy tutejszego Urzędu Gminy Stare Juchy lub u sołtysa. Nr konta bankowego: 21 9331 0004 0010 0100 0260 0117 IX. PRACOWNICY UDZIELAJĄCY INFORMACJI W SPRAWIE Beata Tokarzewska – podinspektor ds. wymiaru podatków i opłat, tel. 87 619 90 53 w. 27 e-mail: b.tokarzewska@stare-juchy.pl Emilia Kolenda – podinspektor ds. windykacji i należności budżetowych, tel.87 619 90 53 w. 28 e-mail: e.kolenda@stare-juchy.pl
Telefon (87) 619-90-53 sekretariat
Link do udostępnienia
Wypełnij formularz
5
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów
WN-10
Nazwa komórki organizacyjnej Urząd Gminy Stare Juchy
Kogo dotyczy Wniosek w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów zobowiązani są złożyć: 1) osoby prawne; 2) osoby fizyczne gdy usuniecie drzew będzie związane z prowadzeniem działalności gospodarczej; 3) zarządcy: spółdzielni mieszkaniowych, wspólnot mieszkaniowych; 4) zarządcy dróg: gminnych, powiatowych, wojewódzkich oraz krajowych; 5) zarząd oraz użytkownicy rodzinnych ogrodów działkowych; 6) właściciele nieruchomości, którzy otrzymali decyzję administracyjną w sprawie wniesienie sprzeciwu dotyczącego usunięcia drzewa/drzew.
Podstawy prawne 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614 z późn. zm.), 2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U.   z 2018 r. poz. 2096 ze zm.)  3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1000 ze zm.)
Wymagane dokumenty Wniosek zgodnie z art. 83b ust. 1 ustawy o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r. (t. j. Dz. U. z 2018, poz. 1614 ze zm.) zawiera: 1) imię, nazwisko i adres albo nazwę i siedzibę posiadacza i właściciela nieruchomości albo właściciela urządzeń, o których mowa w art. 49 § 1 Kodeksu cywilnego; 2) oświadczenie o posiadanym tytule prawnym władania nieruchomością albo oświadczenie o posiadanym prawie własności urządzeń, o których mowa w art. 49 § 1 Kodeksu cywilnego; 3) zgodę właściciela nieruchomości, jeżeli jest wymagana, lub oświadczenie o udostępnieniu informacji, o której mowa w art. 83 ust. 4; 4) nazwę gatunku drzewa lub krzewu; 5) obwód pnia drzewa mierzony na wysokości 130 cm, a w przypadku gdy na tej wysokości drzewo: a) posiada kilka pni - obwód każdego z tych pni, b) nie posiada pnia - obwód pnia bezpośrednio poniżej korony drzewa; 6) wielkość powierzchni, z której zostanie usunięty krzew; 7) miejsce, przyczynę, termin zamierzonego usunięcia drzewa lub krzewu, oraz wskazanie czy usunięcie wynika z celu związanego z prowadzeniem działalności gospodarczej; 8) rysunek, mapę albo wykonany przez projektanta posiadającego odpowiednie uprawnienia budowlane projekt zagospodarowania działki lub terenu w przypadku realizacji inwestycji, dla której jest on wymagany zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane - określające usytuowanie drzewa lub krzewu w odniesieniu do granic nieruchomości i obiektów budowlanych istniejących lub projektowanych na tej nieruchomości; 9) projekt planu: a) nasadzeń zastępczych, rozumianych jako posadzenie drzew lub krzewów, w liczbie nie mniejszej niż liczba usuwanych drzew lub o powierzchni nie mniejszej niż powierzchnia usuwanych krzewów, stanowiących kompensację przyrodniczą za usuwane drzewa i krzewy w rozumieniu art. 3 pkt 8 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska lub b) przesadzenia drzewa lub krzewu - jeżeli są planowane, wykonany w formie rysunku, mapy lub projektu zagospodarowania działki lub terenu, oraz informację o liczbie, gatunku lub odmianie drzew lub krzewów oraz miejscu i planowanym terminie ich wykonania; 10) decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach albo postanowienie w sprawie uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia w zakresie oddziaływania na obszar Natura 2000, w przypadku realizacji przedsięwzięcia, dla którego wymagane jest ich uzyskanie zgodnie z ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, oraz postanowienie uzgadniające wydawane przez właściwego regionalnego dyrektora ochrony środowiska w ramach ponownej oceny oddziaływania na środowisko, jeżeli jest wymagana lub została przeprowadzona na wniosek realizującego przedsięwzięcie; 11) zezwolenie w stosunku do gatunków chronionych na czynności podlegające zakazom określonym w art. 51 ust. 1 pkt 1-4 i 10 oraz w art. 52 ust. 1 pkt 1, 3, 7, 8, 12, 13 i 15, jeżeli zostało wydane. 2. Oświadczenia, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i 3, składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.
Opłaty Opłata skarbowa za pełnomocnictwo - 17 zł Opłata skarbowa za zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu - 17 zł
Tryb odwoławczy Od decyzji służy prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie za pośrednictwem Wójta Gminy Stare Juchy w terminie 14 dni od daty otrzymania zezwolenia.
Uwagi II. MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW 1. Sekretariat Urzędu Gminy Stare Juchy. 2. Lokalizacja: - Sekretariat Urzędu Gminy Stare Juchy, Plac 500-lecia 4, pok. 5 (I piętro), - Stanowisko ds. ochrony środowiska, Stare Juchy, Plac 500-lecia 4, pok. 1 (parter). Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa może być przesłane drogą elektroniczną na adres: - /qk25ra26bj/SkrytkaESP - Elektroniczna Skrzynka Podawcza Urzędu Gminy Stare Juchy na Elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej (ePUAP), - portal e-urząd Gminy Stare Juchy IV. TERMIN I SPOSÓB ZAŁATWIENIA - do 30 dni, w sprawach szczególnie skomplikowanych do 60 dni Do w/w terminów nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonywania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu. VIII. PRACOWNICY UDZIELAJĄCY INFORMACJI W SPRAWIE Urząd Gminy Stare Juchy, Plac 500-lecia 4, 19-330 Stare Juchy, pok. 1 (parter). Agnieszka Łajewska – podinspektor ds. ochrony środowiska, tel.87 619 90 53 w. 26 e-mail: a.lajewska@stare-juchy.pl
Telefon (87) 619-90-53 sekretariat
Link do udostępnienia
Wypełnij formularz
6
Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
DO-1
Nazwa komórki organizacyjnej Urząd Gminy Stare Juchy
Kogo dotyczy 1. Właściciel nieruchomości na której zamieszkują mieszkańcy bądź powstają odpady komunalne. 2. Właściciel nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy, lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe. 3. Zarządca nieruchomości wielolokalowych. W rozumieniu ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach właścicieli nieruchomości rozumie się także współwłaścicieli, użytkowników wieczystych, oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomość w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością.  
Podstawy prawne 1. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 900 ze zm.). 2. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( Dz.U. z 2018r., poz. 1454 z późn. zm. 3. Uchwała Rady Gminy Stare Juchy w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty. 4. Uchwała Rady Gminy Stare Juchy w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Stare Juchy składanej przez właściciela nieruchomości.
Wymagane dokumenty 1. Wypełniony formularz deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi D-OGOK. Dokumenty dodatkowe poświadczające dane zawarte w deklaracji. Pełnomocnictwo - w przypadku ustanowienia pełnomocnika (oryginał lub urzędowo poświadczony odpis) wraz z dowodem uiszczenia stosownej opłaty.
Opłaty Brak opłat
Numer konta 74933100040010010002600327
Tryb odwoławczy 1. Tryb odwoławczy występuje tylko w sytuacji, kiedy została wydana decyzja o wysokości zobowiązania. 2. Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji, za pośrednictwem organu, który tą decyzję wydał.
Uwagi III. MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW 1. Stanowisko ds. obsługi podatków i opłat lokalnych, Stare Juchy, Plac 500-lecia 4, pok. 8 (II piętro). 2. Sekretariat Urzędu Gminy Stare Juchy, Plac 500-lecia 4, pok. 5 (I piętro), Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi D-OGOK wraz z załącznikami może być przesłana drogą elektroniczną na adres: - /qk25ra26bj/SkrytkaESP - Elektroniczna Skrzynka Podawcza Urzędu Gminy Stare Juchy na Elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej (ePUAP), - portal e-urząd Gminy Stare Juchy V. TERMIN I SPOSÓB ZAŁATWIENIA Wniesienie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi następuje bez wezwania i kończy sprawę w terminie do ostatniego dnia miesiąca, którego dotyczy obowiązek ponoszenia opłaty. Decyzja określająca wysokość zobowiązania wydawana jest - po wcześniejszym przeprowadzeniu postępowania podatkowego - w wyjątkowych sytuacjach gdy właściciel nieruchomości, mimo obowiązku, nie złoży deklaracji lub wystąpią uzasadnione wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji. VIII. INNE INFORMACJE (UZUPEŁNIAJĄCE) Właściciele nieruchomości niezamieszkałych (prowadzona działalność gospodarcza, społeczna lub publiczna) zobowiązani są do pozbywania się odpadów komunalnych na zasadach określonych w indywidualnej umowie z przedsiębiorcą oraz udzielania informacji związanych z odbieraniem odpadów komunalnych i usuwaniem nieczystości ciekłych, a także do przedstawienia dokumentów i dowodów zapłaty i przechowywania ich przez okres co najmniej dwóch lat. Harmonogram wywozu odpadów komunalnych. Ulotka informacyjna – Segregacja Nr konta bankowego: 74 9331 0004 0010 0100 0260 0327 IX. PRACOWNICY UDZIELAJĄCY INFORMACJI W SPRAWIE Mariola Graszk – pomoc administracyjna, tel. 87 619 90 53 w. 27 e-mail: m.graszk@stare-juchy.pl
Telefon (87) 619-90-53 sekretariat
Link do udostępnienia
Wypełnij formularz
7
Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
WDS
Nazwa komórki organizacyjnej Urząd Gminy Stare Juchy
Podstawy prawne 1. Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 ze zm.) 2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.) 3. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839 )
Wymagane dokumenty 1. Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z załącznikami określonymi w art. 74 ust.1, ust.1a, ust.1b, ust.1c i ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. 2. Dowód uiszczenia opłaty skarbowej. 
Opłaty Opłata skarbowa: - za wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach: 205 zł - przeniesienie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia na rzecz innej osoby: 105 zł - pełnomocnictwo: 17 zł.
Tryb odwoławczy Od decyzji służy prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie za pośrednictwem Wójta Gminy Stare Juchy w terminie 14 dni od daty otrzymania zezwolenia.
Uwagi II. MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW 1. Sekretariat Urzędu Gminy Stare Juchy. 2. Lokalizacja: - Sekretariat Urzędu Gminy Stare Juchy, Plac 500-lecia 4, pok. 5 (I piętro), - Stanowisko ds. planowania przestrzennego, Stare Juchy, Plac 500-lecia 4, pok. 1 (parter). Wniosek o wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu działki być przesłana drogą elektroniczną na adres: - /qk25ra26bj/SkrytkaESP - Elektroniczna Skrzynka Podawcza Urzędu Gminy Stare Juchy na Elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej (ePUAP), - portal e-urząd Gminy Stare Juchy IV. TERMIN I SPOSÓB ZAŁATWIENIA Decyzja administracyjna zostanie wydana po zakończeniu procedury określonej w ustawie z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (wraz z odpowiednim zastosowaniem przepisu art. 35 § 5 i art. 36 Kodeksu postępowania administracyjnego). Postępowanie w zakresie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wymaga opinii od organów ochrony środowiska określonych w art. 64 ust. 1, a jeżeli jest przeprowadzana ocena oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko uzgodnień od organów ochrony środowiska określonymi w  art. 77, ust. 1 wyżej cytowanej ustawy z dnia 3 października 2008 r., co ma wpływ na termin postępowania administracyjnego.      VIII. PRACOWNICY UDZIELAJĄCY INFORMACJI W SPRAWIE Urząd Gminy Stare Juchy, Plac 500-lecia 4, 19-330 Stare Juchy, pok. 1 (parter). Agnieszka Łajewska – podinspektor ds. ochrony środowiska, tel.87 619 90 53 w. 26 e-mail: a.lajewska@stare-juchy.pl
Telefon (87) 619-90-53 sekretariat
Link do udostępnienia
Wypełnij formularz
8
Wniosek o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach/stwierdzającego stan zaległości
WN-107
Nazwa komórki organizacyjnej Urząd Gminy Stare Juchy
Kogo dotyczy O wydanie zaświadczenia ubiegać się mogą osoby fizyczne, osoby prawne lub jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej będące podatnikami podatków.
Podstawy prawne 1. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 900 ze zm.). 2. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1000 ze zm.) 3. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie zaświadczeń wydawanych przez organy podatkowe (Dz. U. z 2015 r., poz. 2355 ze zm.)
Wymagane dokumenty 1. Wniosek o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzającego stan zaległości. 2. Dowód uiszczenia opłaty skarbowej.
Opłaty Opłata skarbowa za wydanie zaświadczenia – 21,00 zł na konto Urzędu Gminy Stare Juchy
Numer konta 21933100040010010002600117
Kwota (PLN) 21.00
Tryb odwoławczy Odmowa wydania zaświadczenia lub zaświadczenia o treści żądanej przez osobę ubiegającą się o nie następuje w drodze postanowienia, na które służy zażalenie.
Uwagi III. MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW 1. Stanowisko ds. obsługi podatków i opłat lokalnych, Stare Juchy, Plac 500-lecia 4, pok. 8 (II piętro). 2. Sekretariat Urzędu Gminy Stare Juchy, Plac 500-lecia 4, pok. 5 (I piętro), Wniosek o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzającego stan zaległości wraz z załącznikami może być przesłany drogą elektroniczną na adres: - /qk25ra26bj/SkrytkaESP - Elektroniczna Skrzynka Podawcza Urzędu Gminy Stare Juchy na Elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej (ePUAP), - portal e-urząd Gminy Stare Juchy V. TERMIN I SPOSÓB ZAŁATWIENIA Zaświadczenie powinno być wydane bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia. VIII. INNE INFORMACJE (UZUPEŁNIAJĄCE) W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia. Nr konta bankowego: 21 9331 0004 0010 0100 0260 0117 IX. PRACOWNICY UDZIELAJĄCY INFORMACJI W SPRAWIE Emilia Kolenda – podinspektor ds. windykacji i należności budżetowych, tel.87 619 90 53 w. 28 e-mail: e.kolenda@stare-juchy.pl
Telefon (87) 619-90-53 sekretariat
Link do udostępnienia
Wypełnij formularz
9
Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew na nieruchomości stanowiącej własność osób fizycznych na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej
ZGLO
Nazwa komórki organizacyjnej Urząd Gminy Stare Juchy
Podstawy prawne 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614 z późn. zm.)
Wymagane dokumenty 1. Wiosek o zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa– załącznik nr 1 2. Załączniki do wniosku: rysunek lub mapkę określającą usytuowanie drzew/a na nieruchomości.
Opłaty Brak
Tryb odwoławczy Od decyzji służy prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie za pośrednictwem Wójta Gminy Stare Juchy w terminie 14 dni od daty otrzymania zezwolenia.
Uwagi II. MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW 1. Sekretariat Urzędu Gminy Stare Juchy. 2. Lokalizacja: - Sekretariat Urzędu Gminy Stare Juchy, Plac 500-lecia 4, pok. 5 (I piętro), - Stanowisko ds. ochrony środowiska, Stare Juchy, Plac 500-lecia 4, pok. 1 (parter). Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa może być przesłane drogą elektroniczną na adres: - /qk25ra26bj/SkrytkaESP - Elektroniczna Skrzynka Podawcza Urzędu Gminy Stare Juchy na Elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej (ePUAP), - portal e-urząd Gminy Stare Juchy IV. TERMIN I SPOSÓB ZAŁATWIENIA Do 2 miesięcy VIII. PRACOWNICY UDZIELAJĄCY INFORMACJI W SPRAWIE Urząd Gminy Stare Juchy, Plac 500-lecia 4, 19-330 Stare Juchy, pok. 1 (parter). Agnieszka Łajewska – podinspektor ds. ochrony środowiska, tel.87 619 90 53 w. 26 e-mail: a.lajewska@stare-juchy.pl
Telefon (87) 619-90-53 sekretariat
Link do udostępnienia
Wypełnij formularz
10
Wniosek o wydanie zaświadczenia stwierdzającego przeznaczenie działki zgodnie z obowiązującym planem zagospodarowania przestrzennego
WN-325
Nazwa komórki organizacyjnej Urząd Gminy Stare Juchy
Podstawy prawne 1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1000, z późn. zm.) 3. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 września 2007 r. w sprawie zapłaty opłaty skarbowej (Dz. U. z 2007 r. Nr 187, poz. 1330)
Wymagane dokumenty 1. Wniosek o wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu działki lub działek Załączniki: brak załączników UWAGA: Zaświadczenie wydaje się, jeżeli: 1. urzędowego potwierdzenia określonych faktów lub stanu prawnego wymaga przepis prawa; 2. osoba ubiega się o zaświadczenie ze względu na swój interes prawny w urzędowym potwierdzeniu określonych faktów lub stanu prawnego.
Opłaty Opłata skarbowa za zaświadczenie 17 zł UWAGA: Dowód zapłaty może mieć formę wydruku potwierdzającego dokonanie operacji bankowej. Zwalnia się z opłaty skarbowej m.in.:  jednostki budżetowe, jednostki samorządu terytorialnego;  organizacje pożytku publicznego, jeżeli dokonują zgłoszenia lub składają wniosek o dokonanie czynności urzędowej albo wniosek o wydanie zaświadczenia lub zezwolenia - wyłącznie w związku z nieodpłatną działalnością pożytku publicznego w rozumieniu przepisów o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;  osoby, które dokonując zgłoszenia lub składając wniosek o dokonanie czynności urzędowej albo wniosek o wydanie zaświadczenia lub zezwolenia (pozwolenia, koncesji) albo składając dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpis, wypis lub kopię przedstawią zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pomocy społecznej z powodu ubóstwa. Nie podlega opłacie skarbowej dokonanie czynności urzędowej m.in. w sprawach:  alimentacyjnych, opieki, kurateli i przysposobienia;  ubezpieczenia społecznego, ubezpieczenia zdrowotnego, rent strukturalnych, ulg określonych w przepisach szczególnych dla żołnierzy niezawodowych i osób odbywających służbę zastępczą oraz ich rodzin, a także uprawnień dla osób niepełnosprawnych i osób objętych przepisami o szczególnych uprawnieniach dla kombatantów;  zatrudnienia, wynagrodzeń za pracę;  nauki, szkolnictwa i oświaty pozaszkolnej oraz ochrony zdrowia;  załatwianych na podstawie przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r. poz. 1774, z późn. zm.);  dokonanie czynności urzędowej, wydanie zaświadczenia oraz zezwolenia w sprawach budownictwa mieszkaniowego.
Tryb odwoławczy  nie przysługuje
Uwagi II. MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW 1. Sekretariat Urzędu Gminy Stare Juchy. 2. Lokalizacja: - Sekretariat Urzędu Gminy Stare Juchy, Plac 500-lecia 4, pok. 5 (I piętro), - Stanowisko ds. planowania przestrzennego, Stare Juchy, Plac 500-lecia 4, pok. 1 (parter). Wniosek o wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu działki być przesłana drogą elektroniczną na adres: - /qk25ra26bj/SkrytkaESP - Elektroniczna Skrzynka Podawcza Urzędu Gminy Stare Juchy na Elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej (ePUAP), - portal e-urząd Gminy Stare Juchy IV. TERMIN I SPOSÓB ZAŁATWIENIA • Termin: bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku. SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY 1) Pobierz i wypełnij odpowiedni wniosek 2) Dołącz do wniosku odpowiednie załączniki 3) Złóż wniosek w Biurze Obsługi Bezpośredniej 4) Czekaj na załatwienie sprawy VIII. PRACOWNICY UDZIELAJĄCY INFORMACJI W SPRAWIE Urząd Gminy Stare Juchy, Plac 500-lecia 4, 19-330 Stare Juchy, pok. 1 (parter). Paulina Czetyrbok - podinspektor ds. planowania przestrzennego, tel. 87 619 90 53 w. 36 e-mail: p.czetyrbok@stare-juchy.pl
Telefon (87) 619-90-53 sekretariat
Link do udostępnienia
Wypełnij formularz

Ułatwienia dostępu:

Logotypy projektów
Projekt ”E-urząd w Urzędzie Gminy Stare Juchy” jest współfinansowany w ramach Osi Priorytetowej 3 – „Cyfrowy Region”, Działania 03.01.00 – „Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego